Kšely

1.1.   ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ ÚDAJE

Vznik obce Kšely se datuje od roku 1266, kdy je doložena první písemná zmínka o obci Kšely. V minulosti se Kšely dělily na Horní a Dolní Kšely. V roce 1480 větší byla větší část vesnice připojena k černokosteleckému panství. V roce 1552 připadla menší část obce svatovítské katedrále v Praze. Samostatnou obcí jsou Kšely od 1. ledna 1991.

 

1.2.   ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Počet obyvatel je 230 (k 1.1.2011), což má vzrůstající trend. z toho počet obyvatel tvoří 110 mužů a 120 žen. Průměrný věk  je 40,8 let.

 

1.3.   ZÁKLADNÍ ENVIROMENTÁLNÍ ÚDAJE

Obec leží v nadmořské výšce 248 m. Obec se dělí do několika lokalit. Směrem od Českého Brodu to jsou Uhlíkov, V Benátkách, Za Humny a Nad Vsí. Z geologického hlediska spadá do oblasti Kvartér Českého Masivu a Karpat. Geologické podloží obce tvoří především nezpevněné naváté sedimenty spraše a sprašové hlíny, částečně sedimenty zpevněné jako je pískovec, prachovec, slepenec a uhlí, jak dokazuje obrazová příloha č. 1. Podél Chotýšského potoka se nacházejí i nepropustné jílovcové plochy. Zemědělská půda zaujímá 390 ha a lesní půda 15 ha (2010). Orná půda zabírá více než 80 % plochy katastrálního území, tj. 367  ha (2010), ovocné sady 1 ha (2010), trvalé travní porosty 18 ha (2010). Obec nejsou založeny chmelnice ani vinice. Vodní plocha obce tvoří 4 ha (2010). Obcí protéká potok Chotýšský a nad obcí potok Bylanka.

 

1.4.   KULTURNĚ – SPORTOVNÍ ÚDAJE

V obci působí tři nezávislé spolky – Občanské sdružení Kšely sobě, Občanské sdružení Otevřeně a TJ Podlipan Kšely. Podílejí se společně s činností obecního úřadu na pořádání kulturních i sportovních akcích. Obec disponuje dvěma hřišti – fotbalové hřiště v lokalitě Za Humny a víceúčelové asfaltové hřiště na návsi. Hlavní sportovním vyžitím v obci jsou fotbalové zápasy pořádané T Podlipan Kšely s dvěma kategoriemi (žáci a dospělí). Dominantou obce je evangelický kostel s  farou, pískovcově-žulová zvonička a křížek s pozlacenou sochou ukřižovaného Ježíše. Mezi další významné stavby obce patří pomník obětem (první??) a druhé světové války, dům čp. 6, evangelický hřbitov s márnicí.

 

1.5.   HOSPODÁŘSKÁ SITUACE

Obec Kšely hospodařila v roce 2010 s rozpočtem ve výši 2478042,- Kč. Výdaje obce v roce 2010 byly o 71764,- Kč nižší než obecní příjmy. Dle živnostenských rejstříků, jak uvádí na svých internetových stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu, působí v obci 42 podnikatelských subjektů.

 

1.6.   DOPRAVNÍ SITUACE

Kšely protíná pozemní komunikace třetí třídy (III). Ve vzdálenosti 1 km od obce vede silnice 108 Český Brod - Kostelec nad Černými lesy - Stříbrná Skalice a po hranici katastrálního území obce ve vzdálenosti 1,5 km vede silnice 12 Praha - Kolín. Je zde kvalitní autobusová doprava realizovaná společností Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. v rámci středočeského kraje. V obci zastavují linky 412 a 422 se spoji v Českém Brodě (konečná zastávka) v návaznosti na železniční dopravu především do Prahy a Kolína, opačnou konečnou zastávkou je město Kouřim.

 

1.7.   OSTATNÍ SLUŽBY

V návaznosti na síť Praha - Český Brod – Kolín je snadná dostupnost do škol, zdravotnictví, sociálních, katastrálních, finančních a jiných institucí.

 

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/ksely.